Framtidsverkstad i Breim

Bustadutvikling Dei viktigaste grepa innan tema (gruppelappar): Ein meir aktiv bustadpolitikk: Marknadsføring Heimeside, profilering Definere kven som har ansvaret/bør ha ansvaret for tomtepolitikken Utleigeleiligheter, kombinasjon av kommunale og private Alternativt attraktivt byggefelt på Byrkjelo Bustadareal både i Reed og Byrkjelo sentrum, både for nyetablerere og eldre   Individuelle lappar Tomter og bustadfelt: Skaffe attraktive tomter på Reed og Byrkjelo (4) Attraktive bustader og tomter, forskjellige plassar i bygda (3) Tomter på fleire plassar Tilgjengelege tomter i byggefelt Attraktive bustadfelt for folk i alle aldre Skape sirkulasjon i eksisterande bustadmasse Sentrumsnære bustadfelt for unge og eldre Byrkjelo: Nytt kommunalt og attraktivt bustadfelt på Byrkjelo (2) Byggjefelt på Støyva? Byggje ut bustadfeltet Byrkjelo Aust Kleppebakkane m/solvente tomtar Hetlebakkane og dei 5-6 tomtane bak Frøystad pensjonat bør ferdigregulerast Attraktive tomter på Byrkjelo, lenger opp i bygda Alternative utanfor sentrum, samtidig legge press på sentrumsutvikling Sentrumsnære tomter Treng kommunale tomter på Byrkjelo på kort sikt Reed: Selge tomter som har stått ubrukte i Hovden til kostpris (2)   Marknadsføring av tilgjengelege tomter: Framsnakke Hetlebakkane Framsnakke eksisterande bustadfelt, god presentasjon Hjelp til å marknadsføre private bustadfelt Tilrettelegging for ulike grupper: Bustader for eldre Leggje til rette for eldrebustader nær kollektivtilbod Subsidiering av unge tilbakeflyttarar og nyetablerarar Velkomstpakke for nye innbyggarar: organisasjonar, fritidstilbod, korleis finne fram i Breim og Gloppen Bustad for flyktningar Bustad av varierande storleik, både for ein og for familiar Anna: Løysa...

Les meir