Bustadutvikling

Dei viktigaste grepa innan tema (gruppelappar):

 • Ein meir aktiv bustadpolitikk:

  • Marknadsføring

  • Heimeside, profilering

  • Definere kven som har ansvaret/bør ha ansvaret for tomtepolitikken

 • Utleigeleiligheter, kombinasjon av kommunale og private

 • Alternativt attraktivt byggefelt på Byrkjelo

Bustadareal både i Reed og Byrkjelo sentrum, både for nyetablerere og eldre

 

Individuelle lappar

Tomter og bustadfelt:

 • Skaffe attraktive tomter på Reed og Byrkjelo (4)
 • Attraktive bustader og tomter, forskjellige plassar i bygda (3)
 • Tomter på fleire plassar
 • Tilgjengelege tomter i byggefelt
 • Attraktive bustadfelt for folk i alle aldre
 • Skape sirkulasjon i eksisterande bustadmasse
 • Sentrumsnære bustadfelt for unge og eldre

Byrkjelo:

 • Nytt kommunalt og attraktivt bustadfelt på Byrkjelo (2)
 • Byggjefelt på Støyva?
 • Byggje ut bustadfeltet Byrkjelo Aust
 • Kleppebakkane m/solvente tomtar
 • Hetlebakkane og dei 5-6 tomtane bak Frøystad pensjonat bør ferdigregulerast
 • Attraktive tomter på Byrkjelo, lenger opp i bygda
 • Alternative utanfor sentrum, samtidig legge press på sentrumsutvikling
 • Sentrumsnære tomter
 • Treng kommunale tomter på Byrkjelo på kort sikt

 

Reed:

 • Selge tomter som har stått ubrukte i Hovden til kostpris (2)

 

Marknadsføring av tilgjengelege tomter:

 • Framsnakke Hetlebakkane
 • Framsnakke eksisterande bustadfelt, god presentasjon
 • Hjelp til å marknadsføre private bustadfelt

Tilrettelegging for ulike grupper:

 • Bustader for eldre
 • Leggje til rette for eldrebustader nær kollektivtilbod
 • Subsidiering av unge tilbakeflyttarar og nyetablerarar
 • Velkomstpakke for nye innbyggarar: organisasjonar, fritidstilbod, korleis finne fram i Breim og Gloppen
 • Bustad for flyktningar
 • Bustad av varierande storleik, både for ein og for familiar

Anna:

 • Løysa ut gamle hus
 • Ha innflyttningsklare hus
 • Utleigebustader
 • Fleire bustader
 • Gang og sykkelveg mellom Reed og Byrkjelo, trygg skuleveg
 • Oppretthalde busetnad i grendane
 • Gloppen kommune må satse like mykje i Breim som på Sandane
 • Fokus på vekst og utvikling utanom kommunesenteret

 

Barnehage- og skule

(Det var ikkje eige gruppe for dette temaet)

 • Ein trygg og god oppvekst for barna våre, med både barnehage og skule som er kjend for god kvalitet (2)
 • Plan for fleire barnehageplassar i Breim, uhaldbart å ikkje ha plass i Breim (3)
 • For å sikre vekst må barnehagen ha ledig kapasitet dei fleste av åra
 • Utbedre uteområda i barnehagen
 • Trygg skuleveg
 • Gang og sykkelveg Byrkjelo – Reed
 • Alle barn har må ha høve å bade og lære seg å symje, -opent basseng.
 • Ny og større gymsal/idrettshall på Byrkjelo

 

 

Attraktivt lokalsamfunn

Dei viktigaste grepa innan tema (gruppelappar):

 • Skape nye gode sosiale møteplassar, og halde på dei vi har:

  • Sentrumsnær møteplass (2 gruppelappar)

  • Bevare forsamlingslokale

  • Aktivt organisasjonsliv

  • Støtte opp om idrettslaget som driv anlegg og aktivitetar

 

 • Videreutvikle dei servicetilboda og næringslivet som finst i dag:

  • Offentleg servicekontor, hjelp til eldre og andre som treng hjelp til eldre og andre som treng hjelp til å handtere teknologisk utvikling (t.d. nettbank, og søknadsskjema) Bruke ungdom til slike servicekontor.

  • Tenke alternativt i høve skyssordning for eldre t.d. på kulturarrangement. «Ut på byen for en 50-lapp»

  • Offentlege toalettanlegg

  • Gode transporttilbod

 

 • Unike friluftsaktiviteter:

  • Utvikfjellet sommar og vinter, Breimsvatnet – fisking og bading.

  • Opparbeide friområdet – park, fisk

  • Sherpasti frå meieriet til Vora

 

 • Attraktive og rimelige bustader:

  • Lys i alle hus,

  • Høve til å «prøvebu»

  • Utleige

 

 • Setje oss på kartet, være synlege, framsnakke Breim

 

Individueller lappar

Møteplassar:

 • Gode møteplassar som alle kan bruke. (4)
 • Møteplassar på Reed (3)
 • Tilrettelegging i Refjæra(2):
  • Gapahuk, benker og bord
  • Sandvolleybane
  • Hesteskobane
  • Vassleikar
 • Få drift i Reedkroa: (3)
  • Få nye eigarar evt leigetakarar.
  • Utviklingslaget kan ta kontakt med eigarane med tanke på dette.
 • Kroa/kafe, møteplass for unge og eldre
 • Uformelle møteplassar
 • Opplyste og gode møteplassar og turstiar, både sentralt og i naturen
 • Møteplassar for ungar/ungdomar med nedsett funksjonsevne, bli kjent med fleire familiar.
 • Liv og aktivitet i ungdomshusa
 • Sentrumsutvikling:
  • Fine og velstelte sentrum med høve til å stoppe
  • Samlingsplass i sentrum for å skape liv og røre
  • Utruste sentrumsbildet på Reed og Byrkjelo,
  • Fleire offentlege leikeplassar
  • Park i sentrum, til leik
  • Nye E39 skal ikkje få øydelegge forholda på Byrkjelo.

 

Kultur og idrett:

 • Trenings- og kulturtilbod i nærmiljøet (2)
 • Behalde skisenter (2)
 • Idretts- og aktivitetsanlegg
 • Idrettslaget og anna organisasjonsliv
 • Fokus på aktivitet!
 • Eldsjelar
 • Kyrkja og bedehuset, vil vi ha dei og kvifor?
 • Fritidstilbod til barn og unge
 • Få oversikt over alle kulturminna i Breim, lage ei beskriving og marknadsføre dei.
 • Fullmånekonsert – konsert i bygda ved kvar fullmåne, ny tradisjon

 

Friluftsliv

 • Lage turområder som er tilrettelagt for alle; barn, rullestolbrukarar, eldre(3)
 • Utvikle turmuligheitar:
  • Skilting, marknadsføring, «Støyl til støyl-tur»
  • Tilkomst til naturperler og turstiar rett frå sentrum.
  • Lage sti/veg ved elva med gapahuk, bål/grillplasser og fikseområde.
  • Friområde på begge sider av Myklebustselva og få innløyst friområde som er i privat eige.
  • Lage god sti til Byrkjelostøylen og Melkebakkesteinen.
 • Utvikle aktivitet ved Breimsvatnet
 • Starte opp att «Gloppen-eventyret». Har mange ressurspersoner på aktivitet og idrett, gode fasilitetar og ikkje minst natur.
 • Rekreasjon i naturen, hyttefelt
 • Elveforebygging (?) frå kraftverket til Storelva.

 

Trafikk

 • Gang- og sykkelveg Reed/Byrkjelo (5)
  • Begynne no!
  • Langs elva så ein kan fiske frå vegen!
 • Opplyste gang- og sykkelvegar på Byrkjelo og Reed. (2)
  • Gangfelt må på plass (2)
  • Trygg skuleveg
  • Trygg skuleveg mot byggefelt i Bjørnarheimsura
 • Busskur på Reed.

Næring og servicetilbod

 • Gode og varierte arbeidsplassar (3)
 • Halde på butikkane, utvikle dei (2)
 • Servicetorg i Breim, minst ein dag i veka (2)
  • Data og netthjelp til eldre og andre
 • Videreutvikle landbruket som næringsveg, kulturlandskap
 • Videreutvikle servicenæringar
 • Handel, kafe, bensinstasjon
 • Støtte opp om næringslivet i Breim
 • Frivillegsentral i Breim
 • Frivillege omsorgsarbeidarar – omsorg er framtida sin medisin
 • Bygge ut breiband i alle område
 • Betre tilbodet ut i mot bygdene, unngå at servicetilbod og aktivitetstilbod blir sentraliserte.
 • Gode kollektivtilbod til Sandane og andre delar av Sogn og Fjordane
 • Renovasjon fritidsbusted
 • Attraktive overnattingsstader
 • Attraktive lokalsamfunn blir skapt med arbeidsplassar og bustader, ved hjelp av fleire grundere, både i kommunestyet og i utviklingslaget
 • Vere positive til nye forslag og vere villege til å delta aktivt. Backe opp dei som vil satse
 • Midlar til Breim i økonomiplanen

 

Barnehage og skule:

 • Kvalitet og kompetanse i skule og barnehage (2)
 • Må ha skule og barnehage i bygda
 • Barnehage med gunstige åpningstider
 • Garantere barnehageplass, et gode vi på bygda kan ha.
 • Oppgradere utstyr og bygningsmasse i skule og barnehage.

 

Framsnakke Breim:

 • Politikarane og Gloppen kommune må framsnakke Breim: 10 min til fjellet, 10 min til vatn, 10 min til kommunesenter.
 • Marknadsføre Breim og Gloppen betre på nett, vise bu- og oppvekstmiljø, arbeidsplassar. Få folk til å få lyst til å flytte hit!
 • Breim er sentralt i eit stort bu- og arbeidsmarknadsområde

 

Attraktivt for ulike grupper:

 • Utvikle eldrebustadene
  • dagtilbod med tur og fiske
  • møteplassar i nærleiken der dei kan treffe andre
 • Busette flyktningar andre stader enn på Sandane


Næringsutvikling

Dei viktigaste grepa innan tema (gruppelappar):

 • Næringsareal Byrkjelo og Reed

 • Landbruksrelatert næring


Individuelle lappar

 • Fleire butikkar og småbutikkar:
  • Grossist for lokalmat
  • Skomaker
  • Bruktbutikk for klede, møblar, reperasjonar og vedlikehald
  • Marknadsplass
 • Kafe og servering:
  • Åpne Reedkroa
  • Stoppeplass ved til dømes utsikta til Eggenibba. Kafè, fotoutstilling med høve til å kjøpe. Fleire serveringsstader basert på ei utsikt?
 • Turisme:
  • Utvikle og reklamere for overnattingsplassar, camping
  • Opplevelsessenter
  • Gondolbane frå Fossheim til breen, sommarskisenter
  • Turguiding
  • Bruke fiske og fjell aktivt, organiserte opplegg.
  • Utvikfjellet utfartsområde sommar og vinter
  • Utnytte støylshusa
  • Utnytte Breimsvatnet
  • Meir hyttebygging
 • Park på Reed
 • Lafting av hus
 • Næringsareal på Reed og Byrkjelo:
  • Bruke tunellmasse til 100 da ferdig planert næringsareal med veg, vatn, kloakk og straum. Byrkjelounda(?). Teita, Fløtra? Få store entrepenørselskap til å etablere seg.
 • Utvikle jordbruksbygda Breim:
  • Støtte pelsdyrnæringa
  • Bruke jordbruket til turisme, gardsferie: «lev som i farmen»
  • Rydde skog langs Breimsvassdraget mtp turisme/fisking/overnatting
  • Digitalisering/robotisering/maskinlæring av landbruket
  • Matforedling av kortreist mat
 • Møteplassar for næringslivet i Breim:
  • Veksthus
  • Kontorfelleskap for mindre bedrifter/grunderar
 • Fokusere på det som finst av næring og reklamere betre for det.


Muligheitar med E39

Dei viktigaste grepa innan tema (gruppelappar):

 • Gang- og sykkelveg mellom Byrkjelo og Reed (3 gruppelappar)

 • Sentral plassering i regionen og fylket: næring, bustad, trivsel

 • Planere ut nytt næringsareal og mark som kan fyllast med stein og dekkast av matjord for dyrking.

 • Utnytte ressursane til utbygginga, t.d. sprengmasse frå utbygging av Breimkraft

 • Turisme:

  • Sal og forelding av lokale produkt, «Bondens marknad» heile året (2 gruppelappar)

  • Truckstop og busshaldeplass med kafè, service og turistinfo

  • Utvikle Byrkjelo sentrum som bilfritt

  • «Bratt moro» i Våtedalen, mindre trafikk .

 • Areal til motorsport

Individuelle lappar:

Marknadsføring av Breim:

 • Nærleik, pendling: Berre ein time til Førde, Sogndal, Stryn og Eid.
 • Marknadsføre tilbod for å Få folk til å stoppe i Breim. Folk har gjerne bestemt seg på førehand kvar dei vil stoppe. T.d. for å kjøpe brød på BakarJon, sånn som bakeriet på Lom.
 • Skape attraktive aktivitetar

Utnytte byggeperioden:

 • Bustadrigg ved Breimshallen
  • Der vil den ikkje legge beslag på jordbruksareal.
  • Positivt for økonomien til Breimshallen
  • Grunnlag for vidare butikkdrift
  • Gir høve til heilårsdrift på Re-Kroa
  • Catering
  • Utleige av leiligheter
 • Bruke overskotsmassen frå tunellen til industriareal
 • Bruke massane til gang- og sykkelveg Byrkjelo – Reed
 • Byggje ut Byrkjelo aust.

Muligheiter ved ny trasè:

 • Rekreasjon Reed – mindre trafikk, meir folkeliv, tryggare
 • God tilkomst til sentrum utan å øydelegge matjord.
 • Jordvern, legge vegen i tunell.
 • Transportrelaterte næringar som Firda Billag på Byrkjelo.
 • Fokus på strekninga Reed – Sandane
 • Tine Meieriet:
  • Utbygging pga plassering.
  • Synergiar som overskotsprodukt, varme. Biprodukt, hyse?